valk, 1e premie, 85 cm.

Welkom v st Volmoed

Ivo v.d Lindenhof

Royal-lady v st Volmoed

Kr.

Adam v Spuitjesdom
Keur Pref.

Adam v. Spuitjesdom 
KEUR-preferent

Diana v.d Lindenhof 
Kr Pref.

Chatsworth Blossom 
Super-Pref.

Vorden Buddleia 
Pref.

Fronallt Madog

Barrowby Silver Clown

Aladijn v.d Burg. Moermanvoetpad

Dolomite of Cheyenhal

Fairy Goldsmith

Pref.

Diana v.d Lindenhof 
Kr Pref.

Runnymede Mitzie

Klaredijn v.d Balhof